პროექტის სახელწოდება: ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ნივთიერებები.

პროექტის მთავარი იდეა: მოსწავლეები გაეცნონ და შეისწავლონ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ნივთიერებები სტიმულატორები, დეპრესანტები, ნარკოტიკები, ჰალუცინოგენები. ისაუბრონ მათ დადებით და უარყოფით მხარეებზე. იმსჯელონ და გაანალიზონ მათთვის დამახასიათებელი თავისებურებანი.

პროექტის მიზნები: მოსწავლეები გაეცნონ ნერვულ სისტემაზე, კონკრეტულად ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, მოქმედი ერთერთი ნივთიერებების ჯგუფი,რომელიც გავლენას ახდენს მათ ნორმალურ ფუნქციონირებაზე,ისწავლონ თითოეული ცალ-ცალკე. იმსჯელონ,მათ დადებით და უარყოფით მხარეებზე.

საგნის მასწავლებელი: მაია ონიანი

Share Button