სასულიერო გიმნაზიის სასწავლო გეგმა

სასკოლო-სასწავლო-გეგმა-2019-2020-ს.წ.

დანართი N- 1 საათობრივი ბადე საფეხურებისა და კლასების მიხედვით,

ა)   დაწყებითი-საფეხურის-საგაკვეთილო ცხრილი

ბ)   საბაზო-საფეხურის-საგაკვეთილო  ცხრილი

გ)   საშუალო-საფეხურის-საგაკვეთილო ცხრილი

დანართი N-2 გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების ნუხსა

 

Share Button