🌳💉 1 დეკემბერს, შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ეკო დაივერებმა სასულიერო გიმნაზიის მე-10 კლასში საინტერესო და მნიშვნელოვანი პრეზენტაცია ჩაატარეს. (მასწავლებელი: ნინო ზაქარაია) მათ ხაზი გაუსვეს, თუ როგორ შეიძლება გარემო ფაქტორებმა ხელი შეუწყოს აივ/შიდსის გავრცელებას და გავლენა მოახდინოს თემების ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე. ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ტყეების განადგურება, კლიმატის ცვლილება და ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა, გამოვლინდა, როგორც პოტენციური მამოძრავებელი ფაქტორი, რომელიც ამძაფრებს დაავადებით უკვე დაზარალებული მოსახლეობის მოწყვლადობას.

🩻🌲 ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო გარემოსდაცვითი ცვლილებების გამო ტრადიციული საარსებო საშუალებების შეფერხება. ეკოდივერებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, თუ როგორ შეიძლება ამ შეფერხებებმა გამოიწვიოს ეკონომიკური გაჭირვება, გადაადგილება და აივ/შიდსის გადაცემისადმი მგრძნობელობის გაზრდა. გარდა ამისა, მათ ხაზი გაუსვეს იმ სოციალური და ეკონომიკური განმსაზღვრელი ფაქტორების აღიარების მნიშვნელობას, რომლებიც გავლენას ახდენენ დაავადებისადმი დაუცველობაზე ეკოლოგიური ცვლილებების უფრო ფართო კონტექსტში.

🦠💧 ეკოდივერებმა ხაზგასმით აღნიშნეს შემთხვევები, როდესაც გარემო ცვლილებებმა, როგორიცაა წყლის ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის შეცვლილი ნიმუშები, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ადამიანის ქცევაზე და ხელი შეუწყოს ვირუსის გავრცელებას. გარდა ამისა, თუ როგორ შეიძლება გავლენა იქონიოს ბიომრავალფეროვნების დაკარგვამ ინფექციური დაავადებების გავრცელებაზე, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო დააზარალოს აივ/შიდსით დაავადებული პირების ჯანმრთელობა.

🤝👍ეკოდაივერები მხარს უჭერენ ინტეგრირებულ მიდგომას, რომელიც ითვალისწინებს ეკოსისტემებს, სოციალურ სტრუქტურებსა და ჯანმრთელობის შედეგებს შორის კომპლექსურ ურთიერთკავშირს.

✅✅შიდსის საერთაშორისო დღეს Ecodivers-ის პრეზენტაციამ ყურადღება მიიპყრო ეკოსისტემებსა და აივ/შიდსის გამოწვევებს შორის ხშირად შეუმჩნეველ კავშირზე. ეკოდაივერებმა ხაზი გაუსვეს ჰოლისტიკური მიდგომების აუცილებლობას, რომელიც ეხება როგორც ეკოლოგიურ, ასევე სოციალურ დეტერმინანტებს. ეს უნიკალური პერსპექტივა გვთავაზობს ახალ გზას გარემოსდაცვითი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სექტორებს შორის თანამშრომლობისთვის, რათა შეიქმნას უფრო მდგრადი მომავალი ჯანმრთელობის გლობალური გამოწვევების წინაშე.

#კეცხოველისპრემია2024

#ეკოკლუბი

#ეკოდაივერები

#იმოქმედეცვლილებებისთვსი

#16დღიანიკამპანიაძალადობისწინააღმდეგ

Share Button