მათემატიკის კათედრა

თავმჯდომარე: გოჩელაშვილი დარეჯანი

საგნები:

  1. ისტ (ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები)
  2. მათემატიკა

მასწავლებლები:

  1. გაბიძაშვილი ჟანა - უფროსი (მათემატიკა)
  2. გოჩელაშვილი დარეჯანი - უფროსი (მათემატიკა)
  3. მარდალეიშვილი თამუნა - პრაქტიკოსი (ისტ)