საქართველოს კანონი

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4706009?p=&fbclid=IwAR04me22WfaJenOONeAAg7jAB5rivE9C51I3dc-ZpptRvFH5HLIPIL0QGYw&publication=0

Share Button