სასულიერო გიმნაზიის მისია

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება  „ა (ა)ი.პ. წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზია  არის არაკომერციული, არასამეწარმეო იურიდიული პირი, რომლის  მისიაა  უსაფრთხო, წესრიგსა,ურთიერთთანამშრომლობასა  და ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული პოზიტიური სასკოლო კლიმატის შექმნა.

გიმნაზიის  დანიშნულებაა,ზნეობრივად, ინტელექტუალურად და ფიზიკურად ჯანსაღი თაობის აღზრდა ,ქრისტიანული ღირებულებების შესაბამისად. მოსწავლეებისთვის  რელიგიური, ეროვნული, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა  და მათდამი პატივისცემის გაცნობიერება და ხელშეწყობა. მსოფლიოში ქრისტიანული კულტურის ადგილისა და მნიშვნელობის გაცნობა და ხელშეწყობა.

გიმნაზია   უზრუნველყოფს   მოსწავლეთა მოტივირებას გონებრივი შესაძლებლობების მიხედვით, ემსახურება  მათთვის  ხარისხიანი საგანმანათლებლო მომსახურეობის გაწევას, რაც  მათ აძლევს საფუძვლიან ,მყარ  ცოდნას და ცხოვრებაში თვითდამკვიდრებისა და თვითრეალიზაციის  საშუალებას.

გიმნაზია მოწოდებულია    შექმნას ხელსაყრელი პირობები  თითოეული მოსწავლისა და მასწავლებლის პიროვნული და ინტელექტუალური განვითარებისათვის, რაც ხელს შეუწყობს  მათ  საკუთარი მიღწევებსა და  ახალი მატერიალური ინტელექტუალური თუ სულიერი ღირებულებების შესაქმნელად;

გიმნაზიის  სასკოლო საზოგადოება ღიაა და   ურთიერთპარტნიორული თანამშრომლობისათვის მზადაა  როგორც რეგიონის სხვადასხვა  ტიპის ზოგადსაგანმანათლებლო  დაწესებულებებთან,ისე მომავლის ხედვაა პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება  საზღვარგარეთის  ქვეყნების სკოლებთან;

გიმნაზიის სასწავლო გეგმა  ორიენტირებულია სასწავლო პროცესის ერთიანობაზე, მოსწავლეზე,  მასწავლებლის პროფესიონალიზმზე, მიღებულ  შედეგებზე  და შედეგების  დემონსტრირებაზე, იგი ახორციელებს   ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნების სწავლებას (სახელმწიფო  სტანდარტს) და სტანდარტზევით   საგნების  ბლოკს.

გიმნაზიის  ადმინისტრაცია  გიმნაზიას  მართავს  მოქმედი  კანონმდებლობითა  და  გიმნაზიის  შინაგანაწესის   მიხედვით.

Share Button